Verslag Ouderraad 23 februari 2021

Kenmerken van de vergadering

Type Reguliere vergadering Locatie Online
Datum Meeting 2021-01-20 Uur 20:30 tot 22:00
Voorzitter Peter Neefs

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het verslag is goedgekeurd

2. Schoolraad

 • Feedback schoolraad 2 februari:
  • Corona update: werking ondervindt niet al te veel hinder – samenwerking met CLB is goed – er is wel leerachterstand, niet in geziene leerstof, wel in automatiseren. Vraag gesteld wat er gebeurt als openluchtklassen als die niet doorgaan -> nog geen beslissing
  • Leerlingenaantal: KS stabiel, LS licht daling – impact op lestijden valt mee – doel is instroom KS te vergroten of aan te houden
  • Prioriteiten
   • Oudercommunicatie voorlopig via mail
   • Taalontwikkeling: on hold
   • Speelplaats: bestellingen geplaatst, uitvoering gepland week 21/
  • Samenwerking CLB: druk met extra taken rond Corona, maar zorg blijft gegarandeerd door samenwerking met de school
  • Naschoolse opvang: Voorstanders van huiswerkklas in naschoolse opvang. Wanneer het terug mogelijk is ook graag terug musical aanbieden.
  • Tiendenschuur: gekocht door enkele inwoners van Wakkerzeel. School kan de Tiendenschuur blijven gebruiken.
  • Fluo hesjes: positieve reacties, meer aandacht om ook na school terug aan te doen via nieuwsbrief en in de klassen. Actie Helm Op Fluo Top in het oog houden voor volgend schooljaar
  • Jongeren met gebrek aan georganiseerde activiteiten in Wakkerzeel
  • Invloed van bodymap op toetertesten: wordt geëvalueerd.
 • Volgende vergadering is 8 juni 2021
 • Aanstelling vertegenwoordiging ouders:
  • Kandidaturen: Karolien, Orpha, Peter
  • Evenveel kandidaturen als vacatures: alle kandidaten worden afgevaardigd.
 • Samenstelling voor volgende 4 jaar:
  • Schoolbestuur: vertegenwoordigd door directie
  • 3 leerkrachten: Hans, Tinneke B., Mieke
  • 3 ouders: Orpha, Karoline en Peter
  • 2 afvaardiging lokale gemeenschap: Stef & Wim

3. Corona

 • Het aanleggen van een lijst van ouders die kunnen inspringen en toezicht houden in de klassen indien leerkrachten afwezig zijn, is voorlopig nog niet nodig. Wendy geeft een seintje als we dit snel moeten opstarten.

4. Take away eetdag – nabeschouwing

 • Eindcijfers: 152 bestellingen
 • Evaluatie: goede voorbereiding, geen zieken (noch van eten en sociaal contact), goede samenwerking WP catering, vlotte afhaling zonder wachtrijen.

5. Campagne herinrichting speelplaatsen

 • Flyer meegegeven bij take-away, Facebook-posts en foto’s zullen volgen.

6. Interne communicatie

 • Beslissing: voorlopig blijven we bij Whatsapp

7. Verkeer

 • Aangepaste regeling Kelfsstraat: tot voor Winnenpennickx (tot 15 min na schooltijd). Evaluatie tegen paasvakantie.

8. Schoolfeest

 • Geïnformeerd bij Jirka: wandeling door Wakkerzeel om een verhaal te vertellen. OR kan helpen waar nodig. Eventueel koppelen aan 2e take-away.

9. Varia

1. Foto’s website

2. Kinderfuif

 • Ouders en OR-leden kunnen waarschijnlijk niet op de school komen maar een kinderfuif kan misschien wel

3. Turn T-shirts

 • Nieuwe turn T-shirts hebben vertraging opgelopen door probleem in productieproces maar zijn er binnenkort wel. De school kijkt nog of ze dit schooljaar nog verdeeld worden of bij de start van volgend schooljaar.

4. Datum communie

 • Overleg over 1ste communie is gepland 24/02/2021. Plechtige communie is uitgesteld naar najaar (26/09).

10. Volgende vergadering

Vergaderingen werden vastgelegd op:

Woe 19/05, Di 22/06

Verslag Ouderraad 20 januari 2021

Kenmerken van de vergadering

Type Reguliere vergadering Locatie Online
Datum Meeting 2021-01-20 Uur 20:30 tot 22:00
Voorzitter Peter Neefs

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

Het verslag is goedgekeurd

2. Schoolraad

 • Geen agendapunten vanuit de ouderraad.
 • Volgende vergadering is op 2 februari. Dit is ook de laatste vergadering in de huidige
  samenstelling.
 • Wie zich kandidaat wil stellen voor in de schoolraad kan dit doorgeven voor 15 februari aan Orpha. Het is verplicht om lid te zijn van de ouderraad, om zich kandidaat te kunnen stellen voor de schoolraad.
 • Volgende ouderraad wordt definitief beslist wie we afvaardigen.

3. Corona

We leggen een lijst aan van ouders die kunnen inspringen en toezicht houden in de klassen
indien er leerkrachten afwezig zijn. Iedereen kan zich opgeven, zowel ouders als andere
personen. Bij voorkeur geen personen die behoren tot de risicogroepen

4. Fluohesjes – nabeschouwing

 • Alle door de ouderraad gesponsorde fluohesjes zijn uitgedeeld in de klassen.
 • Het valt op dat de hesjes door veel leerlingen niet gedragen wordt. Wendy zal in de nieuwsbrief de ouders en kinderen aanmoedigen om de hesjes te dragen.
  Aan de leerkrachten al gevraagd worden om de leerlingen te stimuleren om hun hesje op het einde van de lesdag aan te doen
 • Sommige ouders hebben een grotere maat gevraagd. Hiermee zal rekening gehouden worden bij de volgende bestelling.
 • In augustus zal dit opgenomen worden voor de nieuwe leerlingen van volgend schooljaar.

5. Eetdag take-away

 • Stand van zaken bestellingen
  • 20/1 (nog 5 dagen tot afsluiting): 111 bestellingen.
  • Ter referentie: ‘normale’ eetdagen 102 bestellingen (wel grotere groepen)
 • Promo: via Facebook
 • Praktisch
  • WP catering zorgt voor de volledige bereiding. De ouderraad neemt het logistieke gedeelte voor zijn rekening.
  • Werklijst: 5 personen nodig (doodle aangemaakt
  • Sponsors: ophangen reclame, flyers meegeven in de zakken.
  • Ecologisch afbreekbare potjes: niet mogelijk voor grote verpakkingen.

6. Herinrichting speelplaatsen

 • De campagne zal na de eetdagen online geplaatst worden.
 • De start van de werken werd verlaat. Werken starten rond midden maart: Plaatsing is 22 – 23 en 24 maart voorzien.

7. Quiz

Zal vermoedelijk niet meer haalbaar zijn om het dit jaar rond te krijgen. Quiz zal waarschijnlijk worden uitgesteld naar volgend jaar.

8. Interne communicatie

Whatsapp versus Signal, wordt naar de volgende vergadering verschoven.

9. Verkeer

Evaluatie van de schoolstraat is voorzien voor na de krokusvakantie.

10. Varia

1. Schoolfeest

Het schoolfeest zal in zijn oorspronkelijke vorm niet kunnen doorgaan.
Er zijn een paar alternatieve ideeën in de werkgroepen van de leerkrachten. De ouderraad zal dit mee ondersteunen indien gewenst.

2. Oudercommunicatie

Gimme is gesneuveld en alle communicatie verloopt nu via mail. Wendy geeft mee dat de bereikbaarheid groot is. Mails worden naar beide ouders uitgestuurd. Wanneer gezinnen verkiezen om de communicatie maar naar 1 persoon te sturen, kan je dit doorgeven aan de school.

3. Wakkerzeelse hangjongeren

Er zijn +12 jarigen die buiten de schooluren rondhangen op de speelplaats van de school en die voor overlast zorgen.
De school is privédomein, waardoor ze wettelijk gezien niet op de speelplaats mogen komen.
Er hangt een bordje “verboden toegang” aan de schoolpoort, dit is niet bedoeld voor de ouders.

4. Communicatie voor instroom nieuwe leerlingen

Verschillende scholen in Haacht maken reclame om instroom van nieuwe leerlingen te krijgen. Bij ons in school is er ook zeker nog plaats voor bijkomende leerlingen vermits er dit
jaar ook 2 klassen van het 6 e uitstromen. Communiceren via flyers, Facebook, filmpje kleuterschool,…

11. Volgende vergadering

Vergaderingen werden vastgelegd op:

Di 23/02, Woe 19/05, Do 22/06

Verslag Ouderraad 23 januari 2019

Kenmerken van de vergadering

 

Type Reguliere vergadering Locatie Hop-la Lokaal
Datum Meeting 2019-01-23 Uur 20:30 tot 23:00
Voorzitter Peter Neefs

 

Agenda

 

 • Praktische organisatie Ouderraad
  • Huishoudelijk reglement
  • Verkiezing bestuursleden
  • Rekeningen & boekhouding
  • Verslagen & publicatie
  • Huisstijl, logo’s en T-shirts
 • Vaste punten
  • Goedkeuring vorig verslag
  • Mededeling van de directie
  • Verslag van de vorige schoolraad
  • Voorbereiding van de volgende schoolraad
  • Verslag van werkgroepen
 • Eetdagen: praktische afspraken
 • Verkeerscomité
 • Varia
 • Volgende vergadering

1.      Praktische organisatie Ouderraad

1.1    Huishoudelijk reglement

Beslissing: Huishoudelijk reglement is goedgekeurd zonder aanpassingen

Opmerking  voor  het  verslag: Besteding van de financiën laten we principieel aan de school over. Leerkrachten willen wel graag communiceren naar de Ouderraad over de noden. De Ouderraad zal het advies meegeven aan de directie maar de eindbeslissing van de besteding van de middelen blijft, tenzij expliciet anders vermeld door de Ouderraad op het ogenblik van de overdracht, de verantwoordelijkheid van de directie.

1.2    Verkiezing Bestuursleden:

 • Voorzitter: Peter
 • Ondervoorzitter: Tine
 • Secretaris: Geert
 • Penningmeester: Ines
 • Sponsor verantwoordelijke: Karolien
 • Externe communicatie: Katleen & Eva
 • Afvaardiging in de schoolraad:
  • Orpha
  • Liesbeth Van der Weghe
  • Karolien
  • Plaatsvervangers: Peter, Jemima

1.3     Rekeningen & boekhouding

Overdracht van de rekening:

Alle documenten zijn er om te tekenen. Peter, Tine en Ines hebben getekend.

Boekhouding wordt vanaf eetdagen in samenwerking met Orpha & Sandra gedaan.

Daarom op de nieuwe rekening ineens Orpha & Sandra volmacht geven ipv Ines

1.4     Huisstijl, logo’s en t-shirts

Huisstijl: OK zoals op de website maar te beschrijven: kleuren, lettertypes, voorgrond/achtergrond kleur

Enthousiast over blauw/oranje/blauw-groen

 • Logo: presenteren op eetdagen
 • T-shirts: volgende vergadering finaal beslissen f.v. schoolfeest
 • Website: sponsors moeten er op voor inschrijvingen starten !

2.      Vaste agendapunten

 

 • Goedkeuring vorig verslag
 • Mededeling van de directie
 • Verslag van de vorige schoolraad
 • Voorbereiding van de volgende schoolraad
 • Verslag van werkgroepen

Deze vaste agendapunten zijn van toepassing vanaf de 2de vergadering van de Ouderraad.

 

3.      Eetdagen: praktische afspraken

 

4.      Verkeerscomité

 

Verkeersplateau zou tijdens de krokusvakantie geïnstalleerd worden. Orpha checkt nog eens voor bevestiging bij de gemeente.

Opnieuw voetjes en/of lijn verboden te parkeren op de Kelfsstraat zetten. -> laatste zondag van de vakantie (10/3 om 10u). Deze keer opnieuw echte fluo verf gebruiken ipv krijtspray. ➔ Karolien, Orpha, Muriel.

Budget: 77€ verzameld van de vrije bijdrage voor fluo hesjes kan gebruikt worden voor de fluo verf.

Fietsenrekken moeten door de gemeente nog geplaatst worden, maar was nog niet begroot.

Opnieuw advies uitbrengen aan de gemeente i.v.m. de herinrichting -> Er komt een mobiliteits verantwoordelijke van de gemeente – zou starten febr./maart ➔ febr. of maart, na de werken van het verkeersplateau opnieuw verkeerscomité samenroepen.

5.      Varia

 • Bodymap -> speciaal voor scholen hebben ze een info sessie van 1u30 voor ouders -> heel veel interesse voor -> kan pas vanaf mei
 • “The Roland School in southern Manitoba has a unique way to let students burn off some energy — and stop fidgeting in http://www.cbc.ca/1.4932070?cmp=FB_Post_News” Leerkrachten zijn hier ook mee bezig – op zoek naar vloerstickers
 • [Ouder]: “Ik zou graag ook een suggestie doen om kalenders te maken voor de school te Bv een weekkalender waar alle dagen vakantie en speciale dagen op staan, want ik denk dat de wafels een beetje de oren uitloopt bij de mensen”

Goed idee maar wafels kan je ook aan oma’s en opa’s, nonkels en tantes etc verkopen.

Kaartjes verkopen: kaarten die de kinderen gemaakt hebben. Tip van Greet: zorg voor een ruim assortiment (kerst, geboorte, innige deelneming, …). Voordeel is dat de investering heel beperkt is.

De leerkrachten denken hier verder over na.

 

6.      Volgende vergadering

Na de krokusvakantie wordt de doodle uitgestuurd.